Nikdo není jako On

 • Mnozí velikáni světových dějin vyjadřovali svůj obdiv, úžas i víru v Ježíše Krista. Zde připojujeme několik myšlenek Isaaca Newtona, jednoho z největších badatelů ve fyzice a matematice.
 • Ač byl Pánem vesmíru, stal se nejchudším na zemi a neměl, kde by hlavu sklonil. Spal v cizích jeslích, jel po moři na cizí loďce, vezl se na cizím oslátku a byl pohřben v cizím hrobě.
 • Když byl malý, zneklidnil krále, když byl chlapcem udivil doktory, když byl mužem, otřásl celým národem i samými základy římské říše.
 • Nenapsal jedinou knihu, ale do největší knihovny světa by se nevešly všechny knihy, které byly napsány o Něm.
 • Nesložil žádnou píseň, ale svou odpouštějící láskou, milostí a darem spasení rozezvučel k písním chval více srdcí, než všichni básnici světa.
 • Nezařídil si lékařkou ordinaci, ale uzdravil více duší než tisíce lékařů nemocných těl.
 • Nevelel žádné armádě a neodpíral zlu a násilí, nedobyl železem ani píď země a přece žádný vojevůdce neměl tolik dobrovolníků jako On. Mocí své lásky a poselstvím evangelia ovlivnil celý svět.
 • Všichni lidé zklamali – On nikdy nikoho. Všichni lidé zhřešili – On jediný zůstal svatý.
 • Nepřátelé Jej nemohli přemoci, satan svést, smrt zničit ani hrob zadržet. Nade vším zvítězil převahou své božské moci.
 • Jeho slovo, mluvené zde na zemi přetrvalo největší útoky temnoty, zloby i lidské nevěry. Trvá dosud a je světlem i pokrmem jeho následovníkům.
 • Velicí mužové přišli a odešli. On však žije a přijde zase. Bude mít poslední slovo k dějinám lidstva a rozhodne o věčnosti každého z nás.
 • A tento Ježíš je Spasitel světa, můj Zachránce a dárce věčného života. Chceš-li bude i tvůj.

+ Kdo jsme a čemu věříme?
+ Čemu věříme – pro náročné